BOSTADSAKTIEBOLAGSLAGEN

DEN NYA BOSTADSAKTIEBOLAGSLAGEN

Den nya bostadsaktiebolagslagen trädde i kraft 1.7.2010. Här presenterar vi några punkter ur lagen. Hela lagtexten kan du läsa på adressen finlex.fi.

 

BOLAGSSTÄMMA

 

Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång och stämmokallelsen bör skickas ut senast 2 veckor före stämman oavsett vad bolagsordningen föreskriver. I bolag med minst fem lägenheter är hyresgästerna också berättigade att delta i bolagsstämman om stämman behandlar t.ex. underhåll eller renovering som påverkar hyreslägenheten eller husets gemensamma utrymmen.

 

 

REDOGÖRELSE FÖR BEHOV AV UNDERHÅLL OCH UTFÖRDA UNDERHÅLLSARBETEN

 

Vid ordinarie bolagsstämma ska styrelsens skriftliga redogörelse för underhåll av bolagets byggnader och fastighet de fem följande åren läggas fram. Redogörelsen är emellertid inget bindande underhållsprogram och innehåller heller inga eurobelopp. Vid ordinarie bolagsstämma ska också styrelsens skriftliga redogörelse för redan utförda underhålls- och ändringsarbeten läggas fram. Motsvarande uppgifter ska finnas i disponentintyget.

 

 

AKTIEÄGARENS ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

 

Aktieägaren är skyldig att anmäla underhålls- och ändringsarbeten som utförs i lägenheten. En skriftlig redogörelse om planerad renovering ges till styrelsen eller disponenten. Redogörelsen ska innehålla information om planer, arbetsspecifikationer och tidpunkter. Ändringsarbeten får inte inledas innan bolaget har haft rimlig tid att behandla aktieägarens anmälan. Ändringsarbetet kan förbjudas om det skadar byggnaden eller orsakar bolaget eller en annan aktieägare övriga olägenheter. Aktieägaren som utför arbetet svarar för kostnader som uppstår i samband med behandlingen av aktieägarens anmälan (mötes- och expertarvoden). Aktieägaren är skyldig att meddela bolaget om antalet personer som bor i lägenheten, även i det fall att lägenheten är uthyrd.

 

 

BOLAGETS UNDERHÅLLSANSVAR

 

Bolaget ansvarar för konstruktioner, isolering och grundläggande system samt för de delar av aktielägenheten invändigt som har skadats på grund av ett fel i konstruktionen eller på grund av ett fel i en annan del av byggnaden som bolaget har underhållsansvaret för eller på grund av reparation av ett sådant fel. Bolaget är skyldig att reparera lägenheten invändigt till basnivå.

 

 

AKTIEÄGARENS UNDERHÅLLSANSVAR

 

Aktieägaren ska underhålla sin aktielägenhet invändigt. Till aktieägarens ansvarsområde hör sådana invändiga maskiner som inte är en del av det grundläggande systemet, såsom bastuaggregat och spis. Aktieägaren ska sköta sin lägenhet omsorgsfullt och lägenhetens kondition ska följas upp även när den står tom. Aktieägaren är skyldig att omedelbart anmäla fel som hör till bolagets underhållsansvar.

Ta kontakt eller skicka en offertförfrågan så återkommer vi så snart som möjligt.

Till disponentens uppgifter hör även att övervaka och hjälpa aktieägare upprätthålla samt utveckla sitt bolag – i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser.